{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми гости,

Бихме искали да Ви информираме, че сме предприели необходимите мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни. Настоящата Информация обяснява целите и правните основания за обработка на личните Ви данни.

Моля, прочетете внимателно настоящата Информация, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент или друга заинтересована страна. Независимо от целите и основанията за обработка на Вашите лични данни, ние ще се отнасяме с тях с еднаква грижа. Настоящата Информация съдържа Вашите права и средства за защита в съответствие с приложимото право.

Настоящата Информация може да бъде изменяна от време на време. Измененията ще влязат в сила при публикуването на актуалната Информация за обработване на лични данни на адрес: https://englishhome.bg/static/view/2

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

1. Дружеството

Инглиш Хоум СРЛ е дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република Румъния, регистрирано в Търговския регистър с номер J40/6839/2014, ДДС номер: RO33259975 със седалище и адрес на управление: Румъния, Букурещ, бул. Тимишоара № 26, търговска площ Г20- Площад Румъния, район 6 (наричано по-нататък „Инглиш Хоум“).

Инглиш Хоум СРЛ изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

Инглиш Хоум СРЛ е част от Група Инглиш Хоум с над 350 магазина в Европа и Азия и възможност за онлайн продажби, както и в Турция, България, Гърция, Румъния, Украйна.

2. Данни за контакт

Ако имате въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля свържете се с нас на: info@englishhome.bg ИЛИ 087 892 8021

3. Цели на обработката на лични данни

Личните данни, събирани от Инглиш Хоум, могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни законни основания, както следва:

3.1. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за спазването на правни задължения:

a. Отчитане пред регулаторни и правителствени органи - за данъчни цели въз основа на изискванията на Закона за счетоводството.

3.2. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор

a. Сключване на договори и изпълнение на договорни задължения от страна на „Инглиш Хоум“ по искане на физически лица, чиито лични данни се обработват - за сключването на договор за продажба с клиент и изпълнение на договора чрез доставка на закупените от клиента продукти, на „Инглиш Хоум“ са необходими определени лични данни за клиента (напр. пълно име, адрес, данни за контакт). Възможно е „Инглиш Хоум“ да изисква допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са част от договора.

б. Използване на продукт/ услуга - „Инглиш Хоум“ обработва личните данни на клиентите по различни канали, с цел да осигури използването на придобитите продукти и услуги (например обработва данни за рекламация).

3.3. Цели, при които обработката на лични данни се основава на съгласието на клиента

a. Директен маркетинг на продукти, предлагани от „Инглиш Хоум“: Предлагане на продукти, предоставени от „Инглиш Хоум“, както и участие в проучвания на продукти и услуги, предлагани чрез някой от каналите, вкл. магазини, електронна поща, SMS, телефон, онлайн канали.

б. Индивидуален/ персонализиран директен маркетинг и сегментиране (профилиране) с търговски цели, включително използване на „Бисквитки/кукита (cookies)”: Създаване на профили на клиенти с цел предоставяне на нови, по-добри услуги и продукти, като се отчитат индивидуалните потребности на клиентите

.Съгласието за обработката на лични данни съгласно настоящата точка 3.3 се предоставя от субекта на данните в специална Декларация за съгласие на Клиента.

3.4. Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимен интерес на администратора:

a. Изпращане на съобщения за продукти и услуги - „Инглиш Хоум“ обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, използвани от клиента чрез обаждания, имейли, SMS, писма и др. Съобщенията се отнасят само до вече използваните от клиента продукти и услуги; съобщенията не преследват маркетингови цели, нито съдържат нови оферти за услуги.

б. Спорове - Създаване, упражняване или защита на права на „Инглиш Хоум“ - „Инглиш Хоум“ ще обработва данните на клиента си, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.

в. Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги - „Инглиш Хоум“ използва личните данни на своите клиенти, за да подобри пазарната си позиция като предлага нови, по-добри и иновативни продукти.

4. Права на Субектите на данни

Всички субекти на лични данни имат следните права и могат да упражняват което и да е от тях лично или да изпратят писмо или електронна поща, адресирани до:

Юсуф Айдън

Румъния, Букурещ, бул. Тимишоара № 26, търговска площ Г20- Площад Румъния, район 6 

info@englishhome.bg

a. Право на достъп – По искане на Субекта на данни „Инглиш Хоум“ предоставя информация за категориите лични данни свързани с него, които се събират и обработват, както и информация за целите на обработката, получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват и източниците на тези данни, освен в случаите, когато данните са били събрани директно от Субекта на данни.

б. Право на коригиране, блокиране на обработката (ограничаване и/ или заличаване (изтриване)) – По искане на Субекта на данните, „Инглиш Хоум“ ще коригира, изтрие или блокира обработката на лични данни, ако има случай, при който обработката не съответства на разпоредбите на законодателството. В такива случаи „Инглиш Хоум“ уведомява всички трети лица, на които личните данни са били разкрити, относно всички случаи на корекция, заличаване или блокиране на обработката на лични данни на съответното лице.

в. Право на преносимост на данни – Субектът на данни има право да получи личните си данни, които е предоставил на „Инглиш Хоум“, в общодостъпен, структуриран и машинно четим формат и има право да препраща/ прехвърля тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от страна на „Инглиш Хоум“ като администратор на лични данни, на когото са предоставени данните, когато обработката на лични данни се основава на съгласие или договорно задължение или обработката на лични данни се извършва по автоматизиран начин.

г. Право на възражение – Субектът на данни има право да подаде възражение срещу обработването на личните му данни, когато обработването на лични данни се основава на легитимния интерес на администратора. „Инглиш Хоум“ ще разгледа възражението във възможно най-кратък срок от подаването му и ще уведоми писмено възразяващата страна за своето становище. След като разгледа възражението „Инглиш Хоум“ по принцип прекратява обработването на личните данни на физическото лице и информира всички участващи страни, на които са прехвърлени данните, относно полученото възражение и предприетите мерки въз основа на него. Въпреки това, в някои случаи „Инглиш Хоум“ може да има непреодолими законни основания да продължи обработването, дори след като е получено възражение от субекта на данни (например в случай на съдебно производство, мониторинг на измами и т.н.). В тези случаи „Инглиш Хоум“ ще се свърже със Субекта на данни, който е подал възражението, за да изясни причините на „Инглиш Хоум“ да продължи обработката на личните му данни.

д. Право да оттегли даденото съгласие за обработка на лични данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие. Оттеглянето може да бъде подадено във формата на декларация.

е. Право на подаване на жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действията на „Инглиш Хоум“ във връзка с обработката на неговите лични данни.

Всеки път, когато Субектът на данни желае да упражни своите права, той следва да предостави конкретно и подробно описание на искането си. „Инглиш Хоум“ ще отговаря съответно на запитвания, които съдържат достатъчно подробности. При упражняване на правата, „Инглиш Хоум“ трябва да провери самоличността на субектите на данни и за тази цел може да поиска от тях да представят лична карта или друг документ за самоличност.

Ако желаете да получите повече информация или ако не сте съгласни със становището на „Инглиш Хоум“, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: www.cpdp.bg.

5. Видове обработени лични данни

„Инглиш Хоум“ може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата идентичност, социалната идентичност или икономическата идентичност на субектите на данни. Данните могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от „Инглиш Хоум“ при обслужването на клиента.

5.1. „Инглиш Хоум“ може да обработва различни типове данни в зависимост от целта на обработката, например:

а. за да ви идентифицира: име, настоящ адрес;

б. За да се свърже с Вас: телефонен номер, имейл, пощенски адрес.

5.2. Публични данни и данни, получени от трети страни

„Инглиш Хоум“ понякога обработва публични данни, като информация, която е обект на задължение за разкриване, например ако сте назначен за управител или пълномощник на дружество или ако притежавате дружество. „Инглиш Хоум“ може да получава също лични данни чрез трети лица, например чрез официални регистри, които носят отговорност за събирането на тази информация законно.

Такива публични данни и данни, получени от трети лица, могат да бъдат подходящи и използвани за целите, посочени от „Инглиш Хоум“ в тази Информация, за да се провери точността на информацията в нашата документация и да се подпомогне процесът на директни или индиректни маркетингови кампании.

5.3. Местоположение

Ако търсите онлайн магазин на „Инглиш Хоум“, вашето местоположение ще се използва за намиране на най-близкия магазин. Това е възможно, ако сте дали съгласието си за достъп до местоположението си. „Инглиш Хоум“ изисква това съгласие, ако посетите определени страници на уебсайта.

5.4. Изображения от охранителни камери

„Инглиш Хоум“ може да използва охранителни камери в и около магазините, където работи. „Инглиш Хоум“ спазва правните норми, отнасящи се до използването на охранителни камери. Ако има охранителна камера, ще бъдете информирани за това с ясно видим стикер. Изображенията, записани от охранителни камери във и около магазините на „Инглиш Хоум“, се съхраняват за максимум 1 (един) месец. Изображенията могат да се съхраняват по-дълго, ако записаните изображения са подходящи като доказателство за определени сделки или за престъпление или нарушения, като доказателство за вреди или за идентифициране на нарушител на реда, свидетел или жертва.

6. Получатели на лични данни

Личните данни се обработват предимно от служители на „Инглиш Хоум“. Обработката на лични данни може да се извършва и от други лица във връзка с услугите, предоставяни на „Инглиш Хоум“. Всички тези лица имат валиден и обвързващ договор за обработка на лични данни, сключен с „Инглиш Хоум“.

a. Администраторите на лични данни, на които „Инглиш Хоум“ може да предава лични данни, включват:

КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)

КЗП (Комисия за защита на потребителите)

б. Лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Някои от посочените по-горе получатели могат да бъдат разположени извън ЕИП. „Инглиш Хоум“ ще предава лични данни до държави извън ЕИП (трети страни), само ако са налице необходимите предпазни мерки за защита на личните данни съгласно местното и европейското законодателство и предоставените лични данни са адекватно защитени в съответната трета държава. „Инглиш Хоум“ ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни във или извън ЕИП.

7. Продължителност на съхраняването на лични данни„Инглиш Хоум“ съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, съгласно вътрешните си правила.

Общата продължителност за съхранение на лични данни и документи на клиенти/ потенциални (бъдещи) клиенти и сделки е пет (5) години след приключване на сделката и прекратяване на отношенията с клиента.

Където „Инглиш Хоум“ е посочено в тази Информация и в Декларацията за съгласие на клиента, трябва да се счита за дружеството Инглиш Хоум СРЛ и неговите евентуални правоприемници в случай, че дружеството престане да съществува.